VVE

VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en is bedoeld voor álle kinderen van 0 tot 6 jaar. Dit betekent, dat alle kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, automatisch profiteren van het bijbehorende educatieve programma.

 

200.000 doelgroepkinderen
De regeling VVE is sinds medio 2000 landelijk van kracht. Het doel van VVE is het voorkomen van (taal)achterstanden bij alle kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen terecht te komen. In totaal zijn dit in Nederland ongeveer 200.000 kinderen, in de VVE doelgroepkinderen genoemd.

 

Uitgangspunten
Uitgangspunten van VVE zijn: “Voorkomen is beter dan genezen.” en “Hoe eerder hoe beter.” Oftewel: door doelgroepkinderen zo vroeg mogelijk gericht in hun ontwikkeling te stimuleren, wil de overheid latere maatschappelijke problemen, zoals onderwijsachterstanden, voorkomen.

 

Gericht op totale ontwikkeling
VVE bestaat uit een aantal instellingsgerichte educatieve programma’s die beginnen in de voorschoolse periode (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) en doorlopen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Peuterspeelzalen zijn een belangrijke partner in VVE, omdat de doelgroepkinderen hier vaker te vinden zijn dan op kinderdagverblijven. Een VVE programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat er aandacht is voor zowel taal- en cognitieve ontwikkeling als voor sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Inmiddels zijn er veel gemeenten die van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn subsidie krijgen voor de aanschaf van programma’s, scholing en het aanstellen van extra personeel.

Voorwaarde daarbij is wel, dat het programma voldoet aan de volgende criteria:

  • Het moet geschikt zijn voor jonge kinderen en moet door lopen tot en met groep 2 van de basisschool.
  • Er moet sprake zijn van een gestructureerde didactische aanpak.
  • Er moet gezorgd worden voor een intensieve begeleiding van de kinderen.
  • Er moet door professionals mee gewerkt worden.
  • Het moet worden aangeboden in een voorschoolse instelling, zoals een peuterspeelzaal, of basisschool.

 

Wat betekent VVE voor de Stichting Peuterspeelzalen Vught?

Peuterspeelzalen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat staat al jaren vast voor ouders, pedagogen en overheden. Bij de start in het basisonderwijs constateren leerkrachten, dat kinderen die een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht hebben verder zijn in hun ontwikkeling dan kinderen die geen gebruik hebben kunnen maken van deze voorzieningen. Voor- en vroegschoolse educatie is daarom ook geen tijdelijk project meer, maar sinds augustus 2002 vast onderdeel van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA). En heeft zodoende een structurele plaats in het gemeentelijk beleid gekregen. Ook in Vught: op 9 juni 2015 hebben wij, samen met een aantal partners en de Gemeente Vught het VVE Convenant vastgesteld en ondertekend. VVE is op dit moment op alle peuterspeelzalen van de Stichting Peuterspeelzalen Vught ingevoerd.
 

Wat betekent het in de praktijk voor jouw kind?

  • Elk kind dat met 2 jaar naar de peuterspeelzaal gaat profiteert van ons op het VVE gestoelde educatieve programma. En dan in het bijzonder van Startblokken en Fydes rekenroutines. Het gemiddelde kind komt 1 tot 2 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.
  • Voor kinderen met een zogeheten zorgattentie omvat de VVE 4 dagdelen van 2,5 uur of tenminste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling op allerlei gebied. In de praktijk zijn dit bij ons vaak 3 dagdelen. Daarvan wordt het derde en eventueel vierde dagdeel gesubsidieerd door de Gemeente Vught. 

 

Meer informatie

Mocht je nog iets willen weten of nog vragen hebben over VVE dan kun je altijd terecht bij de administratie van de Stichting Peuterspeelzalen Vught.