Heb je een klacht? Laat het ons weten
Als je je kind aan ons toevertrouwt mag je er van uitgaan dat je kind bij onze pedagogisch peuterleidsters in goede handen is. Toch kan het gebeuren dat je vindt dat er iets mis is gegaan. Met de opvang van je kind, bijvoorbeeld, of de organisatie van de peuterspeelzaal. We hopen dan van harte dat je direct contact met ons opneemt. En je klacht met ons bespreekt. Daar leren wij van en dat is goed voor zowel ons als mensen als de organisatie als geheel.

 

Interne en externe klachtenprocedure

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de Wet Klachtrecht. Om je klacht in goede banen te leiden hebben wij een interne en een externe klachtenprocedure. Je kunt deze na elkaar en los van elkaar inzetten. Het is ook mogelijk om de interne klachtenprocedure over te slaan.

 

Stappenplan

  1. Heb je een klacht? Dan adviseren wij je om zo snel mogelijk te reageren. Uitstellen maakt het alleen maar moeilijker.
  2. Het eenvoudigst is het als je de klacht bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de pedagogisch peuterleidster.
  3. Als je na dit gesprek een gevoel van onvrede houdt, kun je een afspraak maken met de directeur van de Stichting Peuterspeelzalen Vught, Joske Jansen.
  4. Joske noteert en registreert je klacht.
  5. In het beste geval lukt het om in gesprek met de directeur de klacht meteen op te lossen. Behoort tot de oplossing het maken van bepaalde afspraken, dan ontvang je hiervan een bevestiging op papier.
  6. Soms lukt dit oplossen niet tijdens dit gesprek, omdat er bijvoorbeeld meer onderzoek nodig is. In dat geval krijg je na vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht en de omschrijving hiervan.
  7. Vervolgens krijg je uiterlijk 20 werkdagen na het indienen van de klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en de al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.
  8. Het is ook mogelijk om je klacht direct schriftelijk (of per e-mail) in te dienen bij de directie. In dat geval krijg je na vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.
  9. Vervolgens krijg je uiterlijk 20 werkdagen na het indienen van de klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en de al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

 

Contactgegevens klacht indienen

De contactgegevens van de directeur van de Stichting Peuterspeelzalen Vught zijn:

 

Stichting Peuterspeelzalen Vught
t.a.v. Joske Jansen
Theresialaan 32
5262 BN Vught
telefoon: 0730 656 59 23
info@peuterspeelzalenvught.nl


Stichting Peuterspeelzalen Vught is ook lid van Boink.  Dit betekent, dat wij de Algemene Voorwaarde Kinderopvang hanteren. Deze zijn opgesteld door o.a. de Branchevereniging Kinderopvang in overleg met BOINK (belangen vereniging voor ouders in de kinderopvang) en de consumentenbond.

 

Als de klacht niet oplosbaar (b)lijkt

Wanneer we niet tot een oplossing van de klacht komen, kun je de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG

 

Voorwaarden externe Geschillencommissie

Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:
– De Stichting niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
– De ouders en de Stichting het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht. 

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de Stichting. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de uitspraken op haar website.