VVE CONVENANT

Convenant Voor en Vroegschool

 

Gemeente Vught, op grond van artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W.S. Seuren, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught van *datum*,
hierna te noemen ‘gemeente’.

 

Schoolbesturen Primair Onderwijs:

 • Stroomm
 • Stichting Leijestroom
 • Hertog van Brabantschool

 

Kinderopvangorganisaties (voorschoolse voorziening):

 • Kindercentrum Tasseron BV ‘t Kasteeltje
 • Kinderopvang Mowgli
 • Kinderopvang Onder de pannen
 • Partou


Bestuur peuterspeelzaalwerk (voorschoolse voorziening):

 • Stichting Peuterspeelzalen Vught (SPV)

 

Overige Partijen:

 • Consultatiebureau (GGD/JGZ)
 • Samenwerkingsverband PO de Meierij,
  Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”

 

In aanmerking nemende dat:

 • Gemeente, schoolbesturen, peuterspeelzalen en kinderopvang gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de afstemming tussen voor-en vroegschoolse educatie (WPO, art. 167a);
 • De gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg;
 • Partijen gezamenlijk zitting hebben in de Werkgroep Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE);
 • De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrengt voor gemeenten, peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en schoolbesturen op het gebied van kwaliteit en bereik van VVE en het waarborgen van de doorgaande leerlijn 2/5
 • Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 167 voorschrijft dat gemeente en schoolbesturen afspraken maken over de resultaten van de vroegschoolse educatie;
 • Een doorgaande leerlijn van voorschoolse voorzieningen naar groep 1 en 2 voor leerlingen een betere startpositie oplevert in groep 3;
 • Partijen daarom een gezamenlijk belang hebben om te komen tot afspraken ten behoeve van het signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken van de doorgaande leerlijn;
 • De Regeling Bijzondere Bijstand is vastgesteld door het college van de gemeente Vught *datum*, en hierin artikel 10 lid 8 Sociaal Medische Indicatie (SMI) is opgenomen;
 • In het coalitieakkoord “kracht door continuïteit” van de gemeente Vught is opgenomen dat er actief gewerkt zal worden aan een nauwere samenwerking tussen kinderopvang en peuterspeelzalen om een gelijkwaardig aanbod voor VVE te bevorderen;
 • De wet Passend Onderwijs samenwerkingsverbanden verplicht heeft om een ondersteuningsplan te schrijven met als onderdeel de wijze waarop de overdracht van onderwijsondersteunings-en jeugdzorggerelateerde kindgegevens op de snijvlakken van peuterspeelzaal/kinderopvang en primair onderwijs wordt geregeld;
 • Partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van een dekkend en kwantitatief volwaardig VVE-aanbod;
 • Iedere partner de eigen verantwoordelijkheid neemt om het aanbod uit te voeren.

 

Komen het volgende overeen:


Artikel 1 Doelgroep
De doelgroep binnen dit convenant bestaat uit:
Kinderen van 0 tot 6 jaar die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand in één of meerdere ontwikkelingsgebieden, te weten sociaal emotioneel, motorisch, zelfredzaamheid, en/of waarbij omgevingsfactoren de reken- of taalspraakontwikkeling negatief beïnvloeden.


Artikel 2 VVE
1. Een doelgroepkind van 2 tot 5 jaar heeft recht op VVE als:
a. Het consultatiebureau volgens het van Wiechenschema een reken- of taalspraakontwikkelingsachterstand constateert en samen met het voorschools zorgteam 0-6 jaar vaststelt dat in verband met deze achterstand VVE gewenst is; of
b. De peuterspeelzaal op basis van het peutervolgsysteem reken- of taalspraakontwikkelingsachterstand constateert en samen met het voorschools zorgteam 0-6 jaar vaststelt dat in verband met deze achterstand VVE gewenst is.
2. De peuterspeelzalen dragen zorg voor de beschikbaarheid van een plek voor een doelgroepkind met VVE.
3. Ten behoeve van de uitvoering van de VVE ontvangen de peuterspeelzalen de volledige VVE vergoeding – bestaande uit de OAB gelden – bij beschikking van de gemeente, waarin een verantwoordingsplicht is opgenomen.

Artikel 3 SMI
1.Een doelgroepkind van 0 tot 6 jaar heeft recht op Sociaal Medische Indicatie (SMI) als:

 • Het voorschools zorgteam 0-6 jaar vaststelt dat de ouder door sociale en/of medische omstandigheden tijdelijk niet (goed) voor het kind kan zorgen en dit een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind in de weg staat; en
 • Deze ouder hiervoor in aanmerking komt op grond van de Richtlijn bijzondere bijstand.

2. De kinderopvang draagt zorg voor de beschikbaarheid van een plek voor een doelgroepkind met een SMI.
3. De gemeente vergoedt aan een ouder van een doelgroepkind de kosten voor kinderopvang indien deze ouder hiervoor in aanmerking komt op grond van de Richtlijn bijzondere bijstand


Artikel 4 Verplichtingen monitoring
1. Het voorschool zorgteam 0-6 jaar monitort of alle kinderen met een indicatie voor VVE of een SMI ook geplaatst zijn op de voor hun geschikte voorschool.
2. Het consultatiebureau registreert bij ieder kind onder de 4 jaar of hij/zij een voorschool bezoekt.
3. Basisscholen sluiten zoveel mogelijk aan bij het in goed overleg afgestemde toets-instrumentarium en het leerlingvolgsysteem van de voorschoolse voorzieningen.
4. Basisscholen monitoren de resultaten op het gebied van de cognitieve ontwikkelingen in groep 1 en 2.
5. Basisscholen monitoren de resultaten op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling in groep 1 en 2.
6. Basisscholen streven ernaar de volgende resultaten te behalen voor de periode 2015-2017:
a. Er moet binnen het observatie/toetsing instrument vooruitgang zichtbaar zijn ten opzichte van het voorgaande jaar bij het kind en/of
b. Minimaal 75% van de VVE-leerlingen groep 1 halen niveau IV bij de Citotoetsen Taal en Rekenen
c. Minimaal 75% van de VVE-leerlingen groep 2 halen niveau III bij de Citotoetsen Taal en Rekenen.
7. Het in het vijfde lid bepaalde geldt niet voor VVE-leerlingen van de speciale basisschool.


Artikel 5 Verplichtingen doorgaande leerlijn
1. Scholen en voorschoolse voorzieningen realiseren gezamenlijk een doorgaande leerlijn van voorschoolse voorzieningen naar vroegschoolse educatie.
2. Scholen en voorschoolse voorzieningen zorgen ervoor dat zij toestemming krijgen van ouders voor de uitvoering van dit artikel. Krijgen zij geen toestemming, mogen zij niet voldoen aan de in dit artikel in lid 3, 6 en 7 opgenomen verplichtingen.
3. Voorschoolse voorzieningen verzorgen informatie overdracht aan scholen door overdrachtsdossier waarin ten minste is opgenomen:
a. NAW-gegevens
b. Standaard-/algemene gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van het kind
c. Overdrachtsformulier
d. Relevante observatie-,toets- en testgegevens;
4. Voorschoolse voorzieningen overhandigen de in het derde lid onder b en d genoemde informatie aan de ouders;
5. Scholen en voorschoolse voorzieningen informeren ouders regelmatig over de vorderingen van hun kind. Ze betrekken ouders vroegtijdig en voortdurend bij de ondersteuningsbehoeften van kinderen.
6. Gedurende het gehele schooljaar vinden overdrachtsbesprekingen plaats tussen de voorschoolse voorziening en de ontvangende basisschool;
7. Gedurende een jaar na de overdracht houdt de school de voorschoolse voorziening op de hoogte van de ontwikkelingen van de door haar overgedragen kinderen met een VVE indicatie.


Artikel 6 Delen beleidsinformatie
Partijen voorzien elkaar van de volgende beleidsinformatie:

 • Bereik van de doelgroep
 • Aantal VVE indicaties
 • Het gebruikte VVE-programma of ander aanbod
 • Aantal SMI indicaties
 • Toets- en observatiegegevens


Artikel 7 Organisatorische afspraken
Tweemaal per jaar vindt overleg/terugkoppeling van de uitvoering van dit convenant plaats in de Werkgroep VVE en de Stuurgroep LEA;


Artikel 8 Looptijd
1. Dit convenant treedt in werking op 1 juli 2015.
2. Het convenant kent een looptijd van 18 maanden en eindigt van rechtswege op 31 december 2016, zonder dat hiervoor opzegging vereist is.
3. Het convenant kan niet tussentijds worden opgezegd.
4. Voor het einde van de looptijd vindt een evaluatie plaats.
5. Wijzigingen aan deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk tussen partijen overeengekomen worden.


Stroomm,
Stichting Leijestroom,
Kindercentrum Tasseron BV ’t Kasteeltje,
Kinderopvang Mowgli,
Kinderopvang Onder de pannen,
Partou,


Stichting Peuterspeelzalen Vught (SPV),
Consultatiebureau (GGD/JGZ),
Samenwerkingsverband PO de Meierij,
Gemeente Vught.